Małżeństwa

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA !

Procedura przygotowania do sakramentu małżeństwa:

* Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
**Narzeczeni zgłaszają się na spotkanie z następującymi dokumentami:
-dowody osobiste;
-świadectwa chrztu świętego obojga narzeczonych, wydane w okresie ostatnich 6 miesiący;
-świadectwa bierzmowania,(jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu)
-indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole ponadpodstawowej, lub świadectwa;
-w przypadku osób owdowiałych- wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię w której odbył się pogrzeb;

-Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która jest spoza naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
-Po spisaniu protokołu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pojednania i uczestniczyć w naukach przedślubnych.
-Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.
– Na krótko przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.

W późniejszym terminie dostarczamy:
-świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,(jeśli kurs został ukończony wcześniej świadectwa można przynieść na pierwsze spotkanie);
-dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego(jest ważny pół roku).

Narzeczeni małoletni:
*narzeczeni małoletni nie mogą być zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich oraz z dwóch wizyt w poradni dla narzeczonych;
*prośbę o dyspensę od wieku należy skierować do Księdza Biskupa odpowiednio wcześniej przed datą ślubu;
*narzeczeni, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, przed złożeniem prośby o dyspensę od wieku, zobowiązani są do dwóch rozmów w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej. Dni takich spotkań to:(wtorek w godzinach:10-12, oraz czwartek w godzinach:16-18). Czas dzielący pierwszą rozmowę od drugiej rozmowy nie może być krótszy niż 1 miesiąc.

– W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki i kartki świadczące o przystąpieniu do sakramentu pojednania-spowiedzi, świadkowie przynoszą dowody osobiste.