Chrzest

 

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko!

Chrzest święty udzielany jest w terminie ustalonym odpowiednio wcześniej z rodzicami dziecka.

*zgłoszenie dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
*Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedstawić:
-akt urodzenia dziecka z USC;
-świadectwo Ślubu kościelnego;
-imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz ich dokładny adres zamieszkania.

Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają z parafii
swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi
katolikami i mogą pełnić rolę ojca lub matki chrzestnej.

*Rodzicami chrzestnymi mogą być:
-katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania
-wierzący i praktykujący(uczestniczący w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, oraz przystępujący do sakramentów świętych).
-małżonkowie żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym).

W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Mszą Świętą;
Należy przynieść świece do chrztu oraz białą szatę.
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, a w czasie Mszy Świętej przyjąć komunię świętą, którą ofiarujemy w intencji dziecka.
Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznice Chrztu św.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
2. Ukończył 16 lat, chyba, ze biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. Nie jest ojcem lub matka przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.